Smluvní podmínky

Před nákupem si pečlivě pročtěte nákupní řád. V případě, že jste nenalezli informaci, kterou jste hledali, kontaktujte nás.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem internetového obchodu luxusnipostelecasanova.cz a že s ním souhlasí. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Výběr zboží a obejdnávka

Najít správný výrobek přímo pro Vás můžete procházením menu nebo vstupem do obchdou.

Zvolte požadovaný rozměr. Dále zvolte počet kusů a vybrané zboží vložte do košíku. Zde vidíte všechny potřebné informace – název zboží, rozměr, počet kusů, celkovou cenu bez s DPH.

 • standardní doručenídoprava po ČR ZDARMA.
 • doba dodání je 2 až 8 týdnů.

Následuje vyplnění správných dodacích a fakturačních údajů. Do políčka Poznámky k objednávce uveďte případné dotazy a upřesnění týkající se Vaší objednávky.

Předposledním krokem je kontrola všech údajů.

Stisknutím Objednat je nákup u konce. Na monitoru se Vám zobrazí evidenční číslo Vaší objednávky a na Vámi zadaný e-mail bude odesláno potvrzení o přijetí objednávky.

Následující pracovní den Vás kontaktujeme s informacemi ohledně dostupnosti a dodání zboží.

Převzetí zboží

Při přebírání objednaného zboží se přesvědčte, zda není mechanicky poškozeno a zda odpovídá Vámi objednanému modelu. Podpisem přepravci stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou. Pokud zjistíte závadu, zboží nepřebírejte a na místě s řidičem sepište reklamační protokol, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Více informací Vám poskytneme na info@luxusnipostelecasanova.cz

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-8 týdnů.

Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V souladu s tím zákazník souhlasí, aby jeho objednávka mohla být v případě potřeby pro účely logistické optimalizace rozdělena do dílčích objednávek dodaných jednou přepravní firmou.

Způsob doručení

Zboží zasíláme prostřednictvím vlastní přepravy po celé ČR a na Slovensko.

Možnosti platby

Nabízíme Vám několik možností, jak provést platbu.

 • online platební kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Platba 24, MojePlatba, ČSOB a další.)
 • bankovním převodem (číslo účtu, kam platbu zaslat, obdržíte ve faktuře, která vám bude zaslána automaticky ihned po odeslání objednávky): Proveďte platbu přímo na náš účet číslo 2001802282/2010 (Fio Banka). Prosím použijte číslo objednávky jako variabilní symbol platby. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na náš účet. PO ODESLÁNÍ PLATBY PROSÍME O ZASLÁNÍ DOKLADU NEBO SCREENSHOTU O PROVEDENÉ PLATBĚ NA EMAIL casanovaroyalbeds@gmail.com.
 • na dobírku při převzetí zboží (kontaktujte nás pro více informací)

Online platba platební kartou (platba přes bránu GoPay: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Platba 24, MojePlatba, ČSOB a další.) 

Záruční list, daňový doklad

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. V některých případech záruční list nahrazuje prodejní doklad, pokud je tomu tak, pro reklamaci je třeba pouze tento doklad. Jak postupovat při reklamování zboží se dočtete v sekci Reklamace.

Reklamace

 1. Záruční podmínky

V případě doručení zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny zboží začíná záruční doba běžet od začátku.

 1. Uplatnění reklamace

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:

Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do pěti pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o předpokládané době opravy a způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení kupní ceny).

Je nutné doručit zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nezbytné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu).

Je-li závada na zboží opravitelná (většina případů), je oprava provedena bezplatně, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Náklady na doručení zboží prodávajícímu nese kupující. Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží kupujícímu nese prodávající.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci

REKLAMACE SE NEVZTAHUJÍ NA MATRACE, KTERÉ POSKYTUJEME KE KAŽDÉ POSTELI ZDARMA JAKO DÁREK.

 1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem

Podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Před zasláním zboží zpět nás písemně informujte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Zboží musí být:

 • kompletní, včetně všeho příslušenství
 • zasláno s dokladem o koupi
 • dobře zabaleno proti případnému poškození během přepravy

Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze Vám budou vráceny na účet nebo po dohodě jiným způsobem a to po doručení zboží na naši adresu do 14 kalendářních dnů. Náklady na vrácení zboží (poštovné), hradí kupující.

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku.

V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘED DODÁNÍM ZBOŽÍ SI ÚČTUJEME STORNO POPLATEK VE VÝŠI 50% Z CELKOVÉ ZAPLACENÉ ČÁSTKY.

Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena a zákazník změnu neakceptuje, prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objendávky i v případě, kdy není schopen splnit požadavky zákazníka. Ve vyjímečných situacích si prodávající vyhrazuje právo na storno objednávky bez udání důvodu. Prodávající bez prodlení zákazníka kontaktuje a o nastalé situaci ho informuje.

Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Kontakt

Luxusní postele Casanova Barbora Chovancová Cejl 40/107 Brno-Zábrdovice 602 00 IČO: 09109323DIČ: CZ685274997

Rychlou odpověď na Váš dotaz získáte použitím našeho kontaktního formuláře.

0